VENETSIAN JULISTUS


Venetsian julistus on kansainvälisen ICOMOS:n (International Council on Monuments and Sites) julistus monumenttien suojelusta ja restauroinnista. Korjausrakentamiseen sovellettavat rakennussuojelun yleiset periaatteet on annettu Venetsian julistuksessa 1964.

Restaurointia käsitteleviä aritkloja on julistuksessa kaikkiaan viisi kappaletta. Seuraavassa on artiklat suomennettuina:

 

9. artikla

Restaurointi on pitkälle erikoistunutta toimintaa. Sen tavoitteena on säilyttää ja tuoda esiin monumenttien esteettinen ja historiallinen arvo ja se pohjautuu alkuperäisen materiaalin ja autenttisten dokumenttien kunnioittamiselle. Restauroinnin on päätyttävä siinä missä otaksuma alkaa. Lisäksi kaiken välttämättömän lisärakentamisen on erotuttava arkkitehtonisesta kompositiosta ja sillä on oltava nykyajan leima. Ennen ja jälkeen restauroinnin on aina tehtävä arkeologinen ja historiallinen tutkimus monumentista (tässä tapauksessa rakennuksesta).

10. artikla

Jos perinteinen tekniikka osoittautuu riittämättömäksi, monumenttia voi vahvistaa käyttämällä kaikkea sellaista nykyaikaista konservointi- ja rakennustekniikkaa, jonka tehon tietellinen tieto on vahvistanut ja kokemus koetellut.

11. artikla

On kunnioitettava monumentin rakentamiseen eri aikakausina tehtyjä perusteltuja lisäyksiä, sillä tyylin yhtenäisyys ei ole restauroinnin tavoite. Jos rakennuksessa on päälle rakennettuja lisäyksiä eri aikakausilta, alla olevan vaiheen paljastaminen on oikeutettua vain poikkeusoloissa ja mikäli poistettava osa on merkitykseltään vähäinen, sekä mikäli esiin tuleva materiaali on historialliselta, arkeologiselta tai esteettiseltä arvoltaan huomattava ja mikäli se säilynyt kyllin hyvässä kunnossa, jotta toimenpide on oikeutettu. Työstä vastaava henkilö ei voi yksin arvioida kuinka tärkeitä eri tekijät ovat eikä päättää mitä voi hävittää.

12. artikla

Hävinneiden osien täydentäminen on liityttävä kokonaisuuteen harmonisesti, mutta samalla täydennysten on erotuttava alkuperäisestä, jotta restauroinnilla ei väärennetä taiteellista eikä historiallista totuutta.

13. artikla

Lisäykset voidaan sallia vain elleivät ne häiritse rakennuksen mielenkiintoisia osia, perinteistä miljöötä, komposition tasapainoa tai sen suhdetta ympäristöönsä.

 

Lisätietoja saa ICOMOS:n sivuilta.

 
Rappausta Venetsiassa.
 
 
Copyright Helsingin Julkisivurappaus Oy 2014/Jukka Kinnunen www.julkisivu.com