JULKISIVUJEN VÄRITYKSESTÄ

 

Julkisivun värityksellä on tärkeä osa rakennuksen identiteetin luomisessa. Katsojan kokema värivaikutelma vaihtelee voimakkaasti julkisivun muotojen, tekstuurien ja eri osien suhteiden mukaan. Julkisivun maalityyppi (orgaaninen - epäorgaaninen) ja väritys ovat hyvinkin merkityksellisiä rakennuksen arkkitehtoonisen ilmeen luomisessa. Jokaisella aikakaudella on oma rakentamisen tyyli ja siihen sovitettu väriskaala. Rakennus ja sen julkisivu tulee parhaiten oikeuksiinsa mikäli käytetään alkuperäisiä materiaaleja ja metodeja. Näin saavutetaan kestävä ja tyylin mukainen lopputulos minkä väritys kruunaa.

Ennen julkisivutyön aloitusta on hyvä kartoittaa käytetyt materiaalit, värit ja sävyt. Sävykartoituksessa otetaan rakennuksen eri osista näytteitä joista tutkitaan värikerrokset, joita parhaimmillaan (=pahimmillaan) voi olla toistakymmentä. Kartoituksessa voidaan päästä lähelle alkuperäisiä sävyjä. Varsinkin kalkkimaalien sävyjen suhteen tulee ottaa huomioon miten kalkki on patinoitunut ja/tai huuhtoutunut ajan saatossa.

Erityisesti paikkarappauksessa/-maalauksessa on välttämätöntä tietää, mitä maalityyppiä on aiemmin käytetty. Aiemmin käytetyt materiaalit määrittävät sen, mitä materiaaleja voidaan myöhemmin käyttää. Maalit jaetaan tässä orgaanisiin (muovi-/öljypohjaisiin) ja epäorgaanisiin (kalkki-/kalkkisementtipohjaisiin). Nämä voidaan erottaa toisistaan seuraavien ominaisuuksiensa avulla:

Orgaaninen (muovi-/öljypohjainen)

- ei ime vettä

- veitsellä raaputettaessa ei murru

- reagoi tuleen palamalla, savun tai hajun muodossa

- ei reagoi suolahappoon

- reagoi maalinpoistoaineeseen

 

Epäorgaaninen (kalkki-/kalkkisementtipohjainen)

- imee vettä

- pyyhittäessä käteen jää kalkkipölyä

- veitsellä raaputettaessa murtuu jauhoksi

- ei reagoi tuleen

- reagoi suolahappoon kuplimalla

- maalinpoistoaine ei tehoa

Akrylaattimaalin tunnistaa alkydimaalista seuraavasti: laita tärpättiä rättiin ja hiero sillä varovasti tutkittavaa maalipintaa. Jos rättiin tarttuu väriä kyseessä on akrylaattimaali eli ns. lateksimaali. Kokeessa maalin muoviosat liukenevat rättiin. Yksi mahdollisuus on hioa varovasti tutkittavaa alustaa hiomapaperilla. Jos maalia tarttuu hiomapaperiin kyseessä on akrylaattimaali. Jos maali ei tartu hiomapaperiin vaan pikemminkin pölyää niin kyseessä on alkydiöljy- tai öljymaali.

 

Julkisivuvärityksen historiaa

Julkisivujen väritys on aikojen saatossa vaihdellut eri tyylisuuntien mukaisesti ja osin mukautunut ulkomailta tulleisiin vaikutteisiin. Ja tietenkin paikalliset virtaukset ovat lyöneet oman leimansa julkisivuihin. Yksi määräävä tekijä julkisivujen värityksessä on ollut se mikä on teknisesti ollut mahdollista. Rapattujen julkisivujen maalaamiseen kalkilla on vaadittu kalkinkestäviä pigmenttejä, ns. maavärejä. Pigmenttien saatavuus ja hintataso on vaikuttanut oleellisesti julkisivujen väritykseen varsinkin alkuaikoina. Tuontitavaraa ovat olleet okrat, umbrat ja terrat. Kimrööki sensijaan on ilmeisesti ollut kotimaista. Rautavihtrilli on puolestaan ollut varsin edullista. Varsinkin Tukholmassa (merkitty sikäläisiin rakennusmääräyksiin jo vuonna 1763) on käytetty rautavihtrilliä, joka kalkkiin yhdistettynä saa keltapunaisen/ruosteenpunaisen sävyn. Nykyisin sama vaikutelma saadaan aikaan okralla ja poltetulla terralla.

Katso julkisivuvärityksiä Tukholmassa >>

Katso ulko-ovien värityksiä Tallinnassa>>

 

Pigmenteistä

Eri värikerroksien kemiallinen analyysi on vaikeata kalkin ollessa kyseessä koska lähes kaikki maapigmentit sisältävät rautaoksideja. Yleensä kalkkimaali sisältää vain yhtä pigmenttiä, maksimissaan kolmea. Tietty sävy voidaan aikaansaada monella eri tavalla sekoittamalla eri pigmenttejä keskenään eli yhtä ainoata oikeata reseptiä ei välttämättä ole olemassa. Täytyy myös huomioida, että mitä hienommaksi pigmentti on jauhettu sitä vaaleampaa se on. Samoin luonnonpigmenttien ollen kyseessä sama pigmentti eri valmistajalta on erivärinen ja samankin valmistajan eri pigmenttierien värisävyt voivat vaihdella. Pigmenttien määrä ja laatu vaikuttavat oleellisesti maalin säänkestävyyten ja siihen miten maali ikääntyy.

Kalkin oma valkoisuus vaikuttaa sävyjen tulemiseen esille. Esimerkiksi jotkut punaiset pigmentit aikaansaavat kalkkimaitoon lisättynä rosan vaikutelman. Aikoinaan siniset ja vihreän sävyt, jotka saatiin aikaan koboltilla ja malakiitilla, olivat aivan liian kalliita käytettäviksi kalkkimaalin sävytyksessä. Värityksen historia on ollut kytköksissä materiaaliiin ja sen ominaisuuksiin eri aikoina eri tavoin. Aiemmin arvostettiin ehkä enemmän värin kestävyyttä kun taas nykyään painopiste on ympäristössä ja terveydessä (varsinkin sisämaalien kohdalla, vrt. vesiliukoiset liuottimet ja maalit).

 

Julkisivupiirustukset

Vain harvoin vanhoihin julkisivupiirustuksiin on merkitty julkisivussa sovellettava värimaailma, mikä nykyisin tuntuu aika erikoiselta. Jotkut julkisivupiirustukset ovat olleet käsin väritettyjä, mutta monestikaan ei ole varmaaa miten piirustuksia on tulkittu työmaalla. Lisäksi myöhemmin tehtyjen korjausten yhteydessä julkisivun väritys on saattanut muuttua oleellisesti. On huomattava, että julkisivun viimeisin värimaailma ei välttämättä ole se oikea vaikka se "aina" olisikin ollut tietyn värinen.

 

Julkisivu ja värit

Moni seikka vaikuttaa siihen miltä eri sävyt vaikuttavat julkisivussa - ympäristö, talotyyppi, tyylisuunta, pintastruktuuri, mittasuhteet, katseluetäisyys, valaistusolosuhteet, vuodenaika, asuinpaikka/vastapäiset/viereiset talot, traditio ja lainsäädäntö. Viime kädessä kysymys on siitä mitä talo haluaa ja ympäristö vaatii. Julkisivun värityksessä tulee ottaa huomioon kokonaisuus, jossa värien tulisi sointua talon muotoihin, tyyliin ja historiaan. Julkisivu on kaikkien nähtävillä ja sen tulisi toimia naapuruston kanssa. Värityksen valitsemisessa tarvitaan tietoa arkkitehtuurin historiasta, rakentamisen traditiosta, tietämystä siitä miten eri maalit ja sävyt vaikuttavat toisiinsa ja miltä ne näyttävät isoilla pinnoilla.

Joskus käy niin, että pienen mallipalan/värinäytteen perusteella valittu väri näyttää isolla pinnalla aivan erilaiselta kuin on etukäteen ajateltu. Mallipaloja tarkastellaan usein valkoista taustaa vasten mikä ei kuitenkaan vastaa todellisia katseluolosuhteita paikan päällä. Samoin valon lämpötila vaihtelee eri aikoina, maalien kiiltoisuusarvot vaihtelevat ja eri sävyillä on toisistaan poikkeavat valon heijastuvuusarvot. Myös eri ihmisten kokemat värit vaihtelevat vaikka ulkoiset tekijät pysyisivät muuttumattomina. Koettuihin väreihin vaikuttavat mm. katsojan asenteet, tarkoitusperät, kokemukset ja odotukset. Eli samoissa olosuhteissa ei välttämättä löydy yhtä yhteistä käsitystä tietystä väristä/sävystä ja sen nyansseista.

 

Miten värit koetaan

Tarkasteluolosuhteessa, missä vallitsee tasainen valo, sama katseluetäisyys ja muutkin ulkoiset tekijät ovat vakioita, ei ole olemassa yhtä ainoata koettua väriä vaan värialue minkä sisällä koettu väri voi vaihdella. Karin Fridell Anterin mukaan valmis julkisivu näyttäisi aina vaaleammalta kuin värikartan mallipala. Usein lopputulos voi vaikuttaa vahvemmalta, intensiivisemmältä ja sinisemmältä. Eroja on huomattavasti riippuen värin valkoisuudesta/sävykkyydestä. Kaksi väriä vierekkäin vaikuttavat toisiinsa siten, että esimerkiksi keltainen väri koetaan punaisemmaksi vihreän värin kanssa.

Kannattakin aina tehdä koemaalaus valmiille pinnalle ennenkuin lopullinen sävy valitaan. Ja nimenomaan valmiille pinnalle, jotta pintastruktuuri ja pinnan imukyky (kalkkimaalin kuivumisnopeus vaikuttaa lopulliseen sävyyn!) voidaan huomioida tarkasteltaessa valittavaa sävyä. Mikäli suinkin mahdollista kannattaa käyttää sen maalinvalmistajan karttaa minkä maaleja on tarkoitus käyttää. Huolellisesti valittu sekä rakennuksen tyylin ja historian huomioiva väritys korostaa rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa.

 

Helsingin Julkisivurappaus Oy:n tekemiä värityssuunnitelmia

Tiesitkö, että Helsingin Julkisivurappaus Oy tekee myös värikartoituksia, vaurioanalyyseja ja värityssuunnitelmia. Olemme tehneet useita suunnitelmia taloihin joiden julkisivun olemme entisöineet. Julkisivutyön yhteydessä värityssuunnitelma on maksuton.

Julkisivutyön yhteydessä tutkimme vanhat maalikerrokset, teemme aktiivisesti ehdotuksia eri sävyistä ja niiden vaihtoehdoista, teemme koemaalauksia ja värimalleja, toteutamme värityksen tilaajan määrittelemillä maaleilla ja dokumentoimme eri työvaiheet. Lopuksi tilaajalle luovutetaan huoltokirja mistä selviää käytetyt sävyt, maalit, maalityypit, värikartat ja tuotteiden toimittajat.

Jukka Kinnusella on lähes 30 vuoden kokemus julkisivutöistä ja julkisivumaalauksista. Kokemuksemme eri maalityypeistä, niiden erikoisominaisuuksista, pitkän ajan kestävyydestä ja soveltuvuudesta eri alustoille on verraton etu päätettäessä julkisivu-urakoitsijaa. Me voimme tuoda julkisivunne parhaat piirteet kaikkien nähtäville!

 

Fastighets Ab Miles, Kasarmikatu 28, Helsinki. Katu- ja pihajulkisivujen kunnostustyöt. Toteutettu vuonna 2004, kuva yllä otettu 2012. Värityssuunnittelu Jukka Kinnunen/Helsingin Julkisivurappaus Oy Katso kuvia >>

 

Karjalohjan kivikirkko. Helsingin Julkisivurappaus Oy suoritti vuonna 2010 rappauskorjauksia sakastissa, eteishuoneissa (kuva) ja kirkkosalin puolella. Ulkopuolen luonnonkiviseinät saumauskorjattiin. Värityssuunnitelma Jukka Kinnunen/www.julkisivu.com

 

Helsingin Julkisivurappaus Oy vastasi As Oy Decimus Bostads Ab:n kiinteistön julkisivun kunnostamisesta osoitteessa Urheilukatu 18, Helsinki. Työ toteutettiin vuonna 2010. Värityssuunnittelu Jukka Kinnunen/Helsingin Julkisivurappaus Oy. Katso kuvia >>

 

As Oy Jääkärinkatu 11. Sisäpihojen julkisivutyöt: Helsingin Julkisivurappaus Oy. Työ toteutettiin vuonna 2010. Värityssuunnittelu Jukka Kinnunen/Helsingin Julkisivurappaus Oy. Katso kuvia >>

 

Pihlajatie 6. Julkisivujen kunnostustyöt: Helsingin Julkisivurappaus Oy. Työ toteutettiin vuonna 2010. Värityssuunnittelu Jukka Kinnunen/Helsingin Julkisivurappaus Oy. Katso kuvia >>

 

Perinteiset painetut värikartat eivät ole vielä syrjäytyneet digitaalisten sovellusten tieltä.

 

 

Lähdeluettelo, lukemista ja sovelluksia (iPhone/iPad):

 

Kirjallisuutta

Helsingin värikaava. Helsingin julkisivuvärityksen historiaa. Helsingin kaupunki. Rakennusvalvontavirasto kaupunkikuvatoimisto. 1/1984. Tutustu myös: Helsingin julkisivuväritysten hakupalvelu

Rakennusten värit ja koristetyylit. Pentti Pietarila. Tikkurila Paints Oy. 2004.

Materiaalit ja väri käsi kädessä. Thorvald Lindquist. 1975.

What colour is the red house? Perceived colour of painted facades. Karin Fridell Anter. 2000.

Kalkkimaalauksen perusteet >> Jukka Kinnunen/Helsingin Julkisivurappaus Oy, 2013.

Kalkkilaastit - historiaa vai nykypäivää? >> Jukka Kinnunen/Helsingin Julkisivurappaus Oy, 2011.

 

Maalin valmistajien aputyökaluja

Alcro: Färgsätta putshus ja Färgsätta trähus

Alcro: väritysohjelma värittää julkisivun myös oman kuvasi perusteella.

Caparol: Spectrum online väritysohjelma myös omille kuville.

PAREX väritysohjelma, jossa voi tarkkailla rappauksen eri pintastruktuurien ja vuorokaudenaikojen vaikutusta eri julkisivuväreihin.

SAX-värien julkisivun väritysohjelma.

Tikkurila: värisuunnitteluohjelma 4.0

Tikkurila: Aikakausien värikartat, Facade-värikartta, Kivitalot-värikartta, Helsinki-värit, digitaalinen värikartta.

Tikkurila: Helsinki-värit-palvelu auttaa löytämään eri aikakausien tyypillisimmät julkisivuväriyhdistelmät Helsingissä.

Weber: värityökalu voit värittää ennalta valittuja julkisivuja.

Weckman: katon värisuunnitteluohjelma lähinnä pientaloille.

 

Sovelluksia iPhonelle

RAL iColours värien määrittelyohjelma iPhonelle. Voit myös värittää julkisivun oman kuvasi perusteella RAL-sävyillä.

Colorix.com värien määrittelyohjelma iPhonelle. Voit myös värittää julkisivun oman kuvasi perusteella NCS-sävyillä.

Peppermint NCS-sävyjen väriympyrä NCS-sävyille, iPhonelle. Voit määrittää ottamastasi kuvasta NCS-sävyn.

Pictaculous tekee väripaletin kuvastasi.

Cliqcliq Colors ilmainen laadukas väripalettiohjelma iPhonelle.

ColorSchemer ilmainen väripalettiohjelma iPhonelle

Flügger Färgguide väriopas määrittää värisävyn kuvastasi, ilmainen iPhonelle.

ColorSnap ilmainen ohjelma iPhonelle omien väripalettien luomiseen, ei valitettavasti tue Suomessa tunnettuja värikarttoja (vain Sherwin-Williams).

WeberFI sisältää mm. värikartat ja suppean väritesti-työkalun.

 

iPad sovelluksia

ColoRotate on iPad ohjelma, jolla voi hallita, poimia, analysoida ja jakaa eri värejä/paletteja.

 

Internetin väripalettiohjelmia

Kuler on ohjelma jolla voi kokeilla, luoda ja tallentaa värimaailmoja, jotka koostuvat viidestä eri sävystä.

COLOURlovers on yhteisö jossa voi luoda väripaletteja, kuviomalleja ja värejä.

Flügger Inspirational Color Center

RAL-värikartta

ColorExplorer ohjelmalla voi luoda, hallinnoida ja arvioida erilaisia väripaletteja.

NCS FREEMIUM ohjelmalla voi tehdä omia väripaletteja 1950 NCS sävystä.

 

Wikipedian materiaalia

List of Colors on Wikipedian luettelo värien nimistä. Värit N-Z löytyvät täältä >>

Lista epäorgaanisista pigmenteistä, Wikipedian lista englanniksi.

 

Muuta kiinnostavaa

Coloria

 

Copyright © HELSINGIN JULKISIVURAPPAUS OY 2014/Jukka Kinnunen www.julkisivu.com

 

 

 

,